In deze eerste nieuwsbrief stellen wij ons voor en introduceren het “Koffertje voor de adviseur-accountant”. De laatste ontwikkelingen bij OvRAN met de aanwas van leden en vaktechnische tools en tot slot de Dialoog met Nivra-NOvAA, zullen u ook interesseren.

PS: Ten opzichte van de oorspronkelijke versie van deze nieuwsbrief, is de oude naam van onze vereniging en de bijbehorende beroepstitels, niet meer gebruikt. Dit voorzichtigheidshalve in verband met het vonnis van de voorzieningenrechter.

Geachte Collega,

Mogen wij ons voorstellen: Mogelijk heeft u al van OvRAN gehoord via de pers en/of nieuwsberichten. OvRAN-leden richten zich primair op advies en minder op controle. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de titels voor onze leden: RMC voor (ex) RA's en RCA voor (ex) AA's. OvRAN biedt veel voordelen voor (ex)leden van Nivra c.q. NOvAA:

  • Een korte (7 pagina's) en duidelijke beroepscode geënt op de Code of Ethics van Ifac.

  • Flexibele en efficiënte eisen qua permanente educatie en toetsing (voor alle leden).

  • Signaalgerichte collegiale en coachende toetsing van de kwaliteit van kennis en/of product. Er is uiteraard tuchtrecht voorzien met slechts één instantie.

  • Tal van voorzieningen waarborgen een democratische structuur, bemoeilijken overheersing van bepaalde belangengroeperingen en bevorderen pluriformiteit. Er zijn daarvoor onder meer zelfstandige Kamers voorzien die additionele regelgeving kunnen vaststellen voor haar eigen leden om haar eigen keurmerk zoals bijv. RMA of IAA te beschermen.

  • Opleiding tot adviseur in plaats van tot controleur.

  • De basiscontributie bedraagt 100 Euro per jaar voor leden die hun titel primair als opleidingstitel zien. Alle details treft u hier. Terug naar inhoudsoverzicht.

Het “Koffertje voor de adviseur-accountant” is door OvRAN voor de 3e dinsdag in september aangeboden aan de vaste Kamercommissies Financiën en Justitie 2e Kamer. Dit ter voorbereiding van de evaluatie van de accountancy-regelgeving dit najaar. Uit de recente historie analyseert het “Koffertje” twee problemen:

  • In de 60-tiger jaren was een publiekrechtelijke organisatie van het accountantsberoep goede regelgeving. Het toen bescheiden aantal accountantskantoren met slechts enkele medewerkers per kantoor is nu echter uitgegroeid tot 20.000 leden. Daarvan verricht 80-90% een veelheid van zuiver privaatrechtelijke taken bij bedrijfsleven en overheid. De meerderheid daarvan ziet de RA- en AA-titel vooral als opleidingstitel. Nivra en NOvAA worden nu voornamelijk aangestuurd door enkele internationale accountants-conglomeraten. De kerntaak wettelijke controle heeft bij die conglomeraten slechts ondergeschikte betekenis. Niet zonder reden ziet de AFM inmiddels toe op alle wettelijke taken. De resterende bevoegdheid tot regelgeving wordt nu benut om “onnodige” regelgeving op te leggen aan privaatrechtelijke activiteiten van "accountantskantoren/samenstellers", interim-managers, adviseurs, actieve "post-actieven" en RA's /AA's bij adviserende bedrijven etc. Tegelijkertijd kunnen accountants-conglomeraten zich zelf daarvan gemakkelijk vrijstellen. Wat is dan nog de zin van die resterende bevoegdheden tot publiekrechtelijk regelen van private taken?

  • Daarnaast heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) duidelijk gemaakt dat het verboden is om verenigingsdwang te koppelen aan beroepsuitoefening via regelgeving op ieder niveau. En dat onomwonden en praktisch zonder uitzonderingen. Op die grond alleen al moet de bestaande regelgeving worden aangepast.

Als optimale oplossing voor beide problemen adviseert OvRAN om een onafhankelijk accountantsregister in het leven te roepen voor al degenen die kwalificeren als accountant en zich willen onderwerpen aan beroepsregels en permanente educatie. Dat accountantsregister kan beheerd worden door de overheid zelf, de bestaande organisaties Nivra, NOvAA en OvRAN dan wel door een onafhankelijke stichting. Reeds bestaande voorzieningen bij OvRAN (art. 2 lid 6 Ordereglement) en in de WTA(art. 28), kunnen de gehele accountancy-regelgeving gemakkelijk en op korte termijn EVRM-Proof maken. OvRAN dicht daarmee dit gat in de accountancy-regelgeving. Alle details van het “Koffertje voor de adviseur-accountant” treft u hier. Terug naar inhoudsoverzicht.

Laatste ontwikkelingen bij OvRAN. De inschrijvingen bij OvRAN ontwikkelen zich conform verwachting. Bij continuering van de huidige trend zijn er voor 1 september 2009 meer dan 2.000 leden. Gezien het aanbod is het niet verwonderlijk dat veel collega's voor OvRAN kiezen. Onze pagina vaktechniek bevat nu niet alleen een gratis IFRS cursus, gratis controleprogramma's en de Nederlandse vertaling van de ISA's maar ook uiterst scherp geprijsde pensioenberekeningen in eigen beheer. OvRAN-Leden kunnen gratis gebruik maken van een nieuwe manier van elektronisch confereren zonder software te installeren. Terug naar inhoudsoverzicht.

Dialoog met Nivra- NOvAA. Onze uitnodiging tot een verhelderend gesprek heeft tot op heden geen response gekregen. De sommatie van Nivra-NOvAA om de oude naam van onze vereniging en de bijbehorende beroepstitels in te leveren na onze inschrijvingen bij het Benelux Merkenbureau (BBIE), verbaast ons nog steeds. Nivra werd al genoeg beschadigd door de berisping van het HOF Amsterdam over procedureel tekort schieten en niet adequaat opereren rond democratische rechten van leden. Deze sommatie tast de vrijheid van vereniging wezenlijk aan, is juridisch nauwelijks steekhoudend en beschadigt Nivra's democratisch imago nog verder. Terug naar inhoudsoverzicht.

Bestuur OvRAN dinsdag 16 september 2008

Hier inschrijven bij www.ovran.nl ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Donaties s.v.p. naar rekening 24.47.87.883 t.n.v. OvRAN, Wassenaar

Verwijderen s.v.p uit mailbestand hier