Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links onder op de startpagina. O v R A N Nieuwsbrief
Geachte Collega ...., Nieuwsbrief 18 october 2015
Toekomst Accountancy

De vrije Nederlandse vertaling van het onderwerp van deze mail luidt: "Uit de bot­sing der meningen springt de waarheid naar voren" Wilt U die waarheid horen meldt U zich dan nu aan voor dit 4e OvRAN symposium toekomst accountancy op woensdag 2 december 2015, 17.00 uur. Zoals eerder aangekondigd behandelt de agenda de regeldruk NBA die beroepstrots, individualiteit en creativiteit belemmert.

Het belooft spannend te worden dit jaar want niemand anders dan Jan Thijs Drupsteen, hoofd vaktechniek NBA, zal uiteenzetten waarom en waar accountants risico's lopen en stand kun­nen hou­den onder de complexe, onoverzichte­lijke en vaak tegenstrijdige NBA regeldruk! Ge­renom­meerde sprekers zullen uitleggen waarom, hoe en waar het best een tandje eenvou­diger en duidelijker kan.

Regeldruk voor kleine kantoren

Het is algemeen bekend dat via de netwerk­definitie in de WTA grotere kantoren zich mak­ke­lijk via afzonderlijke juridische enti­tei­ten zon­der gekwalificeerde accountants in loon­dienst, aan alle accountancy regelgeving kun­nen onttrekken. Voor diezelfde activiteiten bij een klein kantoor zijn al snel de 4 verorde­ningen NVAK-ass(RA), NVAK-ass(AA), NVAK-aav(RA), NVAK-aav(AA) van toepassing naast ViO, NVKS en natuurlijk Richtlijn 4410.

Zoals gebruikelijk wordt tijdens en na de presenta­ties gedebatteerd en gestemd over diverse voorstellen.

Het kan dus bijna niet uitblijven dat Marco Moling, voorzitter NOvAK, zal uiteenzetten hoe een zelfstandige ledengroep voor kleine kan­to­ren, veel zaken veel eenvoudiger zou maken.

Het kan ook bijna niet uitblijven dat Gert van den Brink, sprekend over toetsingen namens de 4 organisaties die kantoren ondersteunen op dit toetsingsvlak (Auxilium, Fiscount, Full Finance en NOvAK) spreekt over bijv. dat:
• toetsers vaak van grote kantoren komen met vooral ervaring in wettelijke controle. Zou het niet beter zijn toetsers voor kleinere kantoren te recruteren uit het bestand (gepensioneerde) managers van kleine kantoren met eigen ervaring in de samenstelpraktijk?
• het mogelijk beter zou zijn de huidige toetsingspraktijk te vervangen door collegiale toetsingen door (ex) managers van kleine kantoren met eigen ervaring in de samenstel- en adviespraktjk?

Opmars van online boekhouden

Dit voor veel kleine kantoren gevoelige onderwerp zit nog in het selectieproces van mogelijke sprekers die de twee mogelijke benaderingen voor dit fenomeen uiteen­zetten: defensief en offensief.

Twee sprekers uit de practijk zullen vanuit hun eigen perspectief die verschillende benade­ringen verdedigen.

In deze uitgave:

Toekomst Accountancy
Regeldruk voor kleine kantoren
Opmars van online boekhouden
Neem geen accountants in dienst!
Verklaringen die het publiek niet wil
Aanmelden Symposium 2-12-2015
OvRAN Algemeen

Neem geen accountants in dienst!

Op de uitnodiging bij open brief aan het bestuur van de leden­groep AIB oplossingen te zoeken voor het feit dat ook accountants in business en hun werkgevers onder het juk van "assurance" en "aan assurance verwant" vallen werd diplomatiek gereageerd met de opmerking dat dit thema regelmatig op de agenda van het bestuur staat. Om knelpunten in de regelgeving op te lossen werd de verwachting uitgesproken dat Jan Thijs Drupsteen de eerst aangewezen persoon is om die knelpunten op te lossen. Knelpunten die niet worden verholpen, worden voortvarend opgepakt. Aldus het AIB bestuur.

Het is juist dat dit thema inderdaad al tientallen jaren op de bestuursagenda staat van de 'ledengroep' AIB. Zolang er in de structuur van de NBA niets wijzigt zal het thema er ook nog wel tientallen jaren blijven staan want de vertegenwoordiging AIB in het NBA bestuur is nu eenmaal beperkt door wettelijke regels die niet de ledenaantallen AIB weergeven.

Accountants in business nodigen wij daarom graag uit zich hier online aan te melden. Zo kunt u er voor zorgen dat het probleem dat regel­geving uw jobrotatie onnodig bemoeilijkt, voort­varend wordt aangepakt.

Verklaringen die het publiek niet wil

Vestandige ondernemingen proberen voortdu­rend hun producten aan te passen naar de smaak van hun publiek liefst tegen een hogere prijs. De consument van accountantsver­klaringen wil maar één ding: na een goed­keu­rende verklaring geen faillissement! Het blijft daarom onbegrij­pelijk dat de huidige voorschrif­ten voor accountants juist verhinderen dat accountants­verklaringen leveren wat de consument vraagt. Toch zijn er goede hulpmiddelen zoals bijv. de OK score. Uit een recente uitleg en evaluatie blijken bijna verwaarloosbare fout-percentages.

Aanmelden Symposium 2-12-2015

U kunt meedoen aan deze boeiende discussies over regelgeving en beroepstrots, indivi­dua­liteit en creativiteit door zich hier aan te melden.

Het symposium vindt plaats op woensdag 2 december 2015 vanaf 17 uur.
Locatie en tijd:Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aan­geboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte koffiepauze, einde 10.00 uur met borrel.
Kosten en PE punten: Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA's en AA's is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.