Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. O v R A N Nieuwsbrief
Geachte Collega ...., Nieuwsbrief 3 november 2015
Toekomst Accountancy

De meningen zullen botsen op dit 4e OvRAN symposium toekomst accountancy op woensdag 2 december 2015, 17.00 uur. Zoals eerder aangekondigd behandelt de agenda onder meer de regeldruk NBA die beroepstrots, individualiteit en creativiteit belemmert. Daarnaast bevat die regelgeving gaten waar je u tegen zegt. Die gaten kunnen er licht toe leiden dat kwaadwillenden makkelijk stokken vinden om goedwillende accountants te slaan.

Regeldruk voor kleine kantoren

Over dit thema spreken Marco Moling namens NOvAK over regeldruk en Gert van den Brink namens Auxilium, Fiscount, Full Finance en NOvAK over toetsingen.

Accountants zijn net gewone stervelingen. Bij kwaadwillenden overheersen slechte eigen­schap­pen zoals luiheid, kortzichtigheid, dom­heid, hebzucht etc. Bij goed­willenden over­heersen betere eigenschappen. Positief effect van de stok van regelgeving voor accountants is dat kwaadwillenden worden gedwongen zich te ge­dra­gen als goedwillend. Negatief effect van regelgeving is dat kwaadwillenden gebruik ma­ken van regelgeving om zich daar aan te ont­trekken of zich alleen voor te doen als goed­willend. Als voorbeeld daarvan is al eerder genoemd dat grotere accountantskantoren zich via de netwerk definitie in de WTA aan alle regelgeving kunnen onttrekken door geen accountants in loondienst te nemen.

Negatief effect is ook dat kwaad­wil­lende buiten­staanders de stok van regelgeving gebruiken om goedwillende accountants te slaan. De regelgeving voor "assurance" en "aan assurance verwant" is daar een voorbeeld van. "Assurance" is vaag en heel breed gedefinieerd. "Aan assurance verwant" is praktisch niet gedefinieerd en overlapt dus vaak "assurance". Daardoor is volstrekt onduidelijk welke regelgeving nu precies van toepassing is bij welke activiteit. Kwaadwil­lende buitenstaanders kunnen zo via de stok van regelgeving goedwillende kleinere accoun­tantskantoren makkelijk benadelen.

Een ander voorbeeld is de regelgeving voor samenstellingsopdrachten. Standaard 4410 en 4410H moet worden toegepast in het geval van het opstellen en presenteren van financiŽle overzichten. Toch kunnen accountants zich aan die verplichting onttrekken door toepassing van de uitzonderingsregels voor belastingaan­giftes of de definitie van financieel overzicht. Goedwillende accountants zullen sommige verplichtingen uit 4410 en 4410 hooguit wat nuanceren als sommige regels wat overdone lijken in sommige situaties of gebruik maken van de uitzonderingsregels. Kwaad­willende buitenstaanders vinden zo in beide gevallen gemakkelijk een regelgevings­stok (assurance bijv.?) om goedwillende accountants te slaan.

De oplossing voor dit probleem is niet nog meer regelgeving maar een zelfstandige ledengroep voor kleine accountants met regels aangepast aan de verschillende klantsituaties naast een vorm van collegiale toetsing.

Opmars van online boekhouden

Niemand minder dan Marcel Spoelstra zal toelichten wat een offensieve benadering van online accounting betekent. Deze winnaar van de landelijke Accountancy Awards 2015 gebruikt de modernste ICT technieken om zo efficiŽnt mogelijk met klanten samen te werken. Het kantoor schrijft geen uren naar klanten maar werkt met vaste tarieven. Uit de site van het kantoor Spoelstra & Scherer ziet u al een beetje wat online accounting betekent en hoe uw klanten hun accountants selecteren.

Naast deze offensieve benadering zijn er goede argumenten om een genuanceerd defensieve benadering van online accounting te kiezen. Het staat vast dat in de huidige tijd geen kantoor er omheen kan een volledige set van online producten in haar pakket te hebben.

Vraag is alleen voor welke klanten online accounting geschikt is en aan wie dat aan te bieden. Voor digibeten en sloddervossen zeker niet. Tussen kleine klanten die alleen schoenendozen met papier aanleveren en qua kennis en automatisering goed geŽquipeerde grootbedrijven, zitten veel nuances. Hoe om te gaan met deze nuances komt aan de orde via een reeks interactieve vragen.

In deze uitgave:

Toekomst Accountancy
Regeldruk voor kleine kantoren
Opmars van online boekhouden
Neem geen accountants in dienst!
Verklaringen die het publiek niet wil
Aanmelden Symposium 2-12-2015
OvRAN Algemeen

Neem geen accountants in dienst!

De NVAK-ass(RA) en NVAK-ass(AA) definiŽren "assurance-opdracht" als: "de opdracht anders dan een wettelijke controle in de zin van de Wta, waarbij de eind≠verantwoordelijk professional een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoor≠de≠lijke partij, in de uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. De uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek is de informatie die het gevolg is van de toepassing van de omschreven criteria;" Een tamelijk vaag en zeer ruim begrip dus waaronder heel veel activiteiten vallen.

Bijvoorbeeld bijna alle activiteiten die de NBA definieert als "professionele dienst" waarvoor de vakbekwaamheid als accountant wordt aangewend. De NBA geeft als voorbeelden controle-, beoordelings- en andere assurance-opdrachten, aan assurance verwante opdrach­ten en overige werkzaamheden op het terrein van financiŽle verslaglegging, administratieve organisatie, bedrijfseconomie en belastingen. Aan "assurance verwant" wordt alleen gedefi­nieerd in de Verordening op de Ledengroepen als: "professionele diensten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden en samenstellingsopdrachten".

Als gevolg van bovenstaande definities is iedere evaluatie of toetsing bedoeld om vertrouwen te versterken bij anderen dan alleen de verantwoordelijke partij, zeg opdracht - of werkgever, per definitie "assurance" want bijna altijd een professionele dienst.

Ga er maar aanstaan 'accountant in business'. U bedrijft "assurance" als u iets evalueert of toetst, -let op de ruime bewoordingen- en anderen dan uw werkgever zouden ook maar kunnen denken dat de verstandige criteria die u ongetwijfeld gebruikt hun vertrouwen in uw conclusie versterkt. Uw werkgever zal uw mededeling niet in dank aanvaarden dat de onderneming vervolgens moet voldoen aan een geweldige reeks van veror­deningen en voor­schriften voor accountantsafdelingen en/of accountantskantoren. Zie HRA. Als uw onder­neming diensten voor derden verricht wordt uw werkgever per definitie accountantskantoor en moet ook nog voldoen aan NVAK-ass(RA) en NVAK-ass(AA) en COS. Om uw vreugde te completeren schrijft artikel 5 VGBA voor dat : "De accountant die vermoedt dat de organisatie waarbij hij werkzaam is dan wel waaraan hij is verbonden wet- en regelgeving niet naleeft, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel." Meldt u hier aan om uw bestuur ter verantwoording te roepen voor dit onmogelijke spagaat toegelicht door Joost Groeneveld.

Verklaringen die het publiek niet wil

De consument van accountantsver­klaringen wil maar ťťn ding: na een goed­keu­rende verklaring geen faillissement! De huidige voorschrif­ten voor accountants verhinderen juist dat accoun­tants­verklaringen leveren wat de consument vraagt. Toch zijn er goede hulpmiddelen zoals bijv. de OK score. Corneel Spil (OvRAN) treedt in debat met Jan Thijs Drupsteen (hoofd vaktechniek NBA) over de maatregelen nodig om de accountantsverklaring te laten geven wat het publiek vraagt.

Aanmelden Symposium 2-12-2015

U kunt meedoen aan deze boeiende discussies over regelgeving en beroepstrots, indivi­dua­liteit en creativiteit door zich hier aan te melden.

Het symposium vindt plaats op woensdag 2 december 2015 vanaf 17 uur.
Locatie en tijd:Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aan­geboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte koffiepauze, einde 10.00 uur met borrel.
Kosten en PE punten: Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA's en AA's is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.