Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. O v R A N Nieuwsbrief
Geachte Collega ..., Nieuwsbrief 18 juli 2016
Onduidelijkheid weer troef!

In al haar wijsheid heeft het NBA bestuur besloten dat ieder lid moet zweren: “Ik ben mij er­van bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang." Fraaie woor­den als iedereen gelijk zou oordelen over de concrete inhoud van algemeen belang. Nu dat lang niet altijd het geval is, wordt deze eed een rijke bron van jurisprudentie, hoon en spot. Dat laatste is wel het ergste omdat verweer tegen hoon en spot niet goed mogelijk is.

Vandaar dat IFAC, heel verstandig, de ver­ant­woordelijkheid om te handelen in het al­ge­meen belang essentieel anders uitlegt: “The­re­fo­re, a pro­fessional accountant’s respon­sibi­lity is not exclusively to satisfy the needs of an indivi­dual client or employer. In acting in the public interest a professional accountant should obser­ve and comply with the ethical requi­re­ments of this Code.” En in die ethische eisen komt het algemeen belang dus helemaal niet meer voor.

Nu de NBA het al­ge­meen belang stelt boven de algemene beginselen, komt de vraag op of dit geen strijdigheid oplevert met de IFAC regels. Een fraaie illustratie van de kronkels waar leden NBA met deze eed in terecht komen, blijkt uit het het antwoord (art. 2 Toelichting) op deze deze vraag 6. Die handelt over situaties waar een arbeidsovereenkomst (direct of indirect) verlangt het belang van de werkgever voorop te stellen. Met een veelheid van woorden gaat dit antwoord aan dit probleem geheel voorbij.

Deze eed komt boven op tal van andere onnodige regels. Die zijn vaak onduidelijk, soms tegenstrijdig, onmogelijk uitvoerbaar of discriminerend tussen de verschillende beroepsgroepen. Verstandig accountants die nadenken zouden zich dit ook niet mogen laten aanleunen. Die zeggen op bij de NBA en schrijven zich hier online in bij OvRAN.

Symposium: Verklaringenstelsel

Een ander essentieel onderwerp waar het publiek ook niets van begrijpt is het huidige ver­klaringenstelsel. Publiek en politiek interpre­te­ren nu eenmaal een goedkeurende verklaring als garantie dat het wel goed zit, ook met de con­tinuïteit. In het huidige zwart/wit stelsel be­tekent een plotse­linge switch naar een af­keu­rende verklaring of een verklaring met een wezenlijk continuïteits­voorbehoud, het onmid­del­lijke einde van de onderneming. Dat zwart/­wit model, al dan niet toegelicht met pijnpunten waar de accountant zijn licht over laat schijnen, maakt de accountantsverklaring ook irrelevant. Niemand kijkt er naar totdat het te laat is.

Vandaar dat OvRAN meent dat het huidige zwart/wit verklaringenstelsel inmiddels meer na- dan voordelen heeft.

De vele grijstinten van de realiteit dwingen accountants via het nu voorgeschreven zwart/­wit beeld in een onmogelijke rol. Waarom dan niet de accountantsverklaring weer relevant maken door de vele grijstinten van de realiteit te laten zien. Afstappen van zwart/wit geeft de accountant ook meer flexibele mogelijkheden om tijdig interne druk uit te oefenen wanneer dat beeld afwijkt van hetgeen de onderne­mings­leiding wenselijk acht. Er zijn veel methodes om conti­nuïteits­risico's te bepalen. En als geen enkele methode geschikt is onder omstandigheden, zeg het dan. Dat maakt verklaringen relevant.

Een team van deskundigen zal hierover met u op woensdag 14-12-2016 in debat gaan.
Christine Scheper kan bij uitstek de mening van AFM weergeven over het toezicht AFM en faillis­sementen vlak na goedkeurende verklaringen c.q. het kweken van bange ambte­lijk reagerende accountants in plaats van profes­sionals. De enquêtecommissie maakte van Dick Korf ervarings­deskundige over de complexe rol van accoun­tants bij continuïteits­problemen. Martine Frijlink weet als geen ander hoe lastig het is om perfecte controledossiers te krijgen. Een beter team voor dit onderwerp is bijna ondenkbaar.

In deze uitgave:

Onduidelijkheid weer troef!
Symposium: Verklaringenstelsel
Symposium: Alternatieve financiering
Symposium: overige onderwerpen
Aanmelden Symposium 14-12-2016
OvRAN Algemeen

Symposium: Alternatieve financiering

Als praktische noot is dit jaar gekozen voor het thema alternatieve financieringsvormen. Veel ac­coun­tants moeten nog wennen aan de ge­dachte dat de vertrouwde gang naar de huis­bank met een fraaie kredietrapportage meestal niet meer werkt. Gaandeweg dringt het besef door dat banken tegenwoordig bijna standaard nee zeggen bij MKB kredietaanvragen. Venture kapitaal verlangt bijna standaard zeer hoge rentabiliteits- en zeggenschapseisen. Vandaar dat nu praktische kennis over de inzet van alternatieve financieringsvormen essentieel is.

Die alternatieve financieringsvormen zijn soms wat duurder dan bankkrediet maar veelal goed­koper dan venturekapitaal. Na de kredietcrisis hebben deze vormen zich sterk ontwikkeld. Lang niet iedereen is op de hoogte van de (on)mogelijkheden in deze marktsegmenten.

Daarom staat een sterk team klaar om u te informeren over de laatste ins- en outs.
• Mark Laagewaard, directeur bij Crowdabout­now voert het woord over de snelle ontwik­kelingen in crowd funding.
• Georgie Friederichs van de inmiddels 18 Samenwerkende Kredietunies informeert u over de (on)mogelijkheden bij deze kredietunies.
• Guido Buurlage RA, CFRO bij NEOS Business Finance belicht de overige alternatieven (garan­tie kapitaal, institutionele beleggers etc.).

Er is ruimte om met u op woensdag 14-12-2016 vragen te stellen over concrete problemen.

Symposium: overige onderwerpen

Het beroep is in een stroomversnelling geraakt. Het NBA-bestuur wil een vernieuwd bestuurs­mo­del om betrokkenheid en slagvaardigheid te vergroten. De reacties bleven beleefd maar waren niet mals. Voorshands zijn besluiten uitgesteld tot het najaar. Er zijn boze tongen die zelfs beweren dat van uitstel afstel komt.

Ook het OvRAN-bestuur staat al vele jaren ach­ter een radicaal vernieuwd NBA bestuursmodel om betrokkenheid en slagvaardigheid te vergro­ten. Er is alleen een klein maar wezenlijk verschil.

OvRAN deelt de mening van veel reacties dat structuur volgt op strategie. En de strategische issue is dat het NBA-bestuur de macht van de ledengroepen verder wil beperken, zo niet breken. Het OvRAN bestuur daarentegen meent dat de ledengroepen alle macht moeten krijgen om die van de grote kantoren te verminderen, zo niet breken. Ook hier is besluitvorming uitgesteld tot het najaar. Dan moet de rechtbank Den Haag over onrechtmatige overheidsdaad beslissen en de HR over de strafrechtelijke cassatie. Inmiddels is in de civiele zaak de de Conclusie van Antwoord ontvangen en is OvRAN aan zet. Gezien de actualiteit zijn nog geen sprekers uitgenodigd.

Aanmelden Symposium 14-12-2016

U kunt meedoen aan deze boeiende discussies door zich hier aan te melden.

Het symposium vindt plaats op woensdag 14 december 2016 vanaf 17 uur.
Locatie en tijd:Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aan­geboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte koffiepauze, einde 10.00 uur met borrel.
Kosten en PE punten: Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA's en AA's is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.