Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Nieuwsbrief
Geachte Collega ...., Nieuwsbrief 19 december 2016
Verslag Symposium 14-12-2016

Op woensdag 14 december 2016 troffen bijna 100 deelnemers elkaar op dit 5e OvRAN symposium over de toekomst accountancy. Drie thema's uit deze agenda (met links naar de presentaties) behandelden de toekomst NBA. Het praktische thema dit jaar was financierings­oplossingen als alternatief of aanvulling op bankfinanciering. Via een aanvangsdiner met drank en muziek kwam de stemming er wel in. Zozeer zelfs dat de vragen van deelnemers + discussie, geen tijd overliet om de voorbereide stemvragen te behandelen.

Structuur of Strategie NBA eerst?

Over dit onderwerp spraken Paul Scholte en Ed Spiegel, beide bestuursleden NBA. Het recent afgelasten van de NBA ledenvergadering over het nieuwe bestuursmodel op 19 december 2016 werd toegelicht. Het bleek dat de stelling van Ed Spiegel "structure follows strategy" eerst werd afgedaan als onbelangrijke "school­banken­wijsheid" maar later gaandeweg toch de overhand kreeg.

Dat is goed nieuws want achter de nieuwe struc­tuur zat natuurlijk wel de­gelijk een strategische visie: de macht van on­der­ling kisse­bissende ledengroepen inperken. Daar­voor is kennelijk geen meer­derheid te vinden.

Naar goed NBA gebruik moet nu een Arena­groep een strategische visie formuleren onder begeleiding van een adviesbureau. Dat wordt vast weer een mooi, duur en dik rapport met fraaie vergezichten en veel concrete vaag­he­den. Naar de mening van OvRAN hoeft het NBA bestuur maar n besluit te nemen om het beroep snel uit de crisis te trekken: "Strate­gisch kiezen voor een pluriforme be­roeps­organisatie waar ledengroepen alle regel­gevende macht krijgen en leden vrij kunnen kiezen om daar wel of niet lid van te zijn."

Structuur NBA juridisch bezien

In pleidooi vorm zette Mr. Louis Delahaije de argumenten uiteen waarom OvRAN een goede kans van slagen heeft bij haar vordering om het accountantsregister los te koppelen van het verplichte NBA lidmaatschap.

Mr. Bas Braeken plaatste enkele vraagtekens over de bewijslast bij concurrentievervalsing door onder­ne­mers­verenigingen.

Door het ontbreken van een NBA jurist/­ad­vocaat en collega's om de juridische zienswijze NBA te verdedigen, kwamen de bewijssub­tiliteiten van EU Verordening 1/2003 niet meer aan de orde. Die verordening legt de bewijslast dat NBA-regelgeving (kort samengevat) e­co­no­misch/­technische voor­uit­gang bevor­dert bij de onder­ne­mers­vereniging. Waarvan akte!

Diverse aanwezigen waren meer gen­te­res­seerd of de accountantseed juri­disch succesvol bestreden kon worden. Beide advocaten meenden van niet.

In deze uitgave:

Verslag Symposium 14-12-2016
Structuur of Strategie NBA eerst?
Structuur NBA juridisch bezien
Financieringsoplossingen
Vertrouwen en "hete aardappelen"
OvRAN Algemeen

Financieringsoplossingen

Drie deskundigen maakten duidelijk dat er werkbare alternatieven bestaan als bankfinanciering het laat afweten.
•Collega Guido Buurlage liet in zijn presentatie weten dat via NEOS Business Finance markten (instititionele beleggers en fondshuizen) worden aangeboord waar MKB ondernemingen geen ingang vinden. Om het vertrouwen van die financiers te winnen en behouden, zorgt NEOS voor de cijferanalyses.
•Georgie Friederichs liet in haar presentatie over de inmidddels 18 Samenwerkende Kredietunies weten dat die bedragen verstrekken tussen 50.000 en 250.000. De gedachte is dat ervaren oud-ondernemers het geld verstrekken en een coach benoemen die de ontwikkelingen bij een kredietnemer niet alleen checkt maar ook bevordert.
•Mark Laagewaard waarschuwde voor de gevaren van crowd funding met name voor beleggers die alleen naar rendement kijken. Zijn advies is om vooral naar het ondernemingsplan te kijken en de analyse van het platform zoals Crowdabout­now.

Er werden zelfs tariefindicaties gegeven voor MKB leningsfaciliteiten. Samenvattend, 9% jaarrente voor bestaande ondernemingen waarbij kredietunies veel lagere percentages vra­gen maar veel arbeidsintensiever zijn voor MKB'ers.

Vertrouwen en "hete aardappelen"

De drie sprekers zetten hun visie en bijdrage uiteen hoe het vertrouwen van het publiek in accountantsverklaringen terug te winnen.
•Christine Scheper toonde in haar presentatie de diverse activiteiten van AFM.
•Dick Korf bevestigde dat geleerd is van het ver­leden en dossiervorming nu de aandacht krijgt die het verdient. De weg om het ver­trou­wen terug te winnen is door het werk goed te doen en beter uitleggen wat de verklaring betekent.
•Mar­ti­ne Frijlink zette de vele praktische pro­blemen uiteen op de weg naar perfecte con­tro­le­dossiers. Deels citeerde Martine daarbij uit haar eerdere artikel waarom er nog een lange weg te gaan is. Hopelijk volgt spoedig haar tweede artikel waarin de oplossingen staan.

Er bestond weinig twijfel over de komst van een nieuwe calamiteit ooit. De vraag hoe te voor­ko­men dat accountants het publieke ver­trou­wen dan nog verder kwijtraken, werd niet beant­woord. Dus zijn nog wel enkele symposia nodig om eenstemmigheid te krijgen over een verkla­ringen­stelsel dat niet meer betrouwbaarheid inzake continuteit suggereert dan waarge­maakt kan worden.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA's en AA's is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn