Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Nieuwsbrief
Geachte collega ..., Nieuwsbrief 23 october 2019
Het laatste CTA woord?

De Commissie Toekomst Accountancy (CTA) heeft gesproken na deze consultaties en dit eerste (eind/tussen?)rapport. Daarin wordt alleen een structuurwijziging in het toezicht voorgesteld. Alle toezichthouders krijgen, niet geheel ten onrechte, vegen uit de pan. Toezichthouder en tegelijk belangen­vertegen­woordiger zijn gaat inderdaad niet altijd goed samen. Alle aandacht geven aan checklists afvinken, is ook teveel van het goede. De gevestigde orde behalve de SRA kan daarmee leven. Maar de CTA laat zich niet uit over de praktische vraag wie de nieuwe onafhankelijke toezichthouder, geen belangenver­tegen­woor­diger, wordt. Een (vernieuwde) AFM misschien? Onduidelijk is ook of dit eerste rapport een eind- of alleen een tussenrapport is.

Voer voor pittige politieke discussies. Want een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder kan het echte probleem ook niet oplossen. En het echte probleem is dat het publiek het ver­trouwen heeft verloren in accountantsver­kla­ringen die kennelijk geen garanties bieden tegen fraude en discontinuïteit. De vraag is ook of Hoekstra, na zijn toespraak op de NBA Accountantsdag genoegen neemt met alleen een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder. Oude wijn in nieuwe zakken zullen diverse fracties in de 2e Kamer hem voorhouden.

De wal keert het schip!

Het is jammer dat de NBA, en daarmee de Big­Four, nog niet inziet een verloren wedstrijd te spelen. Nieuwe ongelukken zijn immers on­ver­mjdelijk want sommige vormen van frau­de en discontinuïteit zijn verdraaid lastig op te sporen. De jaarverslagen lijken vooral gericht op het krijgen van positieve publiciteit. De nu door regelgeving afgedwongen vlakke (uit­gebreide) accountantsverklaringen doen frau­de en discontinuïteitsproblemen af met dood­doe­ners. Dat is wel zo makkelijk maar niet wat het publiek verwacht. De VEB als boeg­beeld van particuliere en Eumedion van in­sti­tu­tio­nele beleggers willen een "Audit Only" structuur.

Meerdere wetenschappers hebben zich al uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht. De nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs en TUACC eveneens. Nog even en deze nieuwe generaties accountants runnen de show. Prominenten van de BigFour zoals Arjan Brouwer, PWC en Marc Hogeboom, KPMG en ex NBA bestuurslid heb­ben zich ook voorstander verklaard.

Bij het kleinere MKB bleek dat 62% van de bedrijven die niet langer controleplichtig waren toch een vrijwillige controle lieten uitvoeren. Bij grotere bedrijven blijkt uit deze studie evenals een eerdere van de NBA dat er nauwelijks sprake is van brood­ver­lies. Waarom dan wachten?

OvRAN conclusies

Naar onze mening is controle een kunst die niet kan worden gecompenseerd door een over­maat aan regelgeving, checklists en toezicht. Door de focus op regelgeving, checklists, com­plete dossiers en toezicht, ontsnappen belang­rij­ker zaken licht aan de aandacht. En zonder serieuze structuurwijzigingen kan een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder deze ‘vertrou­wens’ c.q. ‘verwachtingskloof‘ niet oplossen.

Vandaar dat dit jaar de focus van ons Symposium op dinsdag 17 December is gericht op maatregelen die voorkomen dat de kunst van controle bezwijkt onder steeds meer regelgeving, checklists, complete dossiers en toezicht. U kunt zich hier alvast aanmelden.

• Voor de korte termijn zullen voor­standers van het ‘audit only’ model aan het woord komen.
• Voor de lange termijn komen voorstanders van afschaffing van de wettelijke controle­plicht aan bod.
• Ondanks dit Britse CMA voorstel voor joint audit lijkt het ons niet erg waarschijnlijk dat nieuwkomers op de markt zonder aanzienlijke kostenverhogingen voor bedrijven 50% risico­drager willen zijn als een controle fout blijkt.

In deze uitgave:

Het laatste CTA woord?
De wal keert het schip!
OvRAN conclusies
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Status juridische procedures
Toekomst Accountancy 17-12-2019
OvRAN Algemeen

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commerciele advies­afdelingen nodig hebt voor een goede audit.
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de "The added value of auditing in a non-mandatory environment."
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Status juridische procedures

• De HR-uitspraak inzake verenigingsdwang bij de civiele cassa­tie wordt rond 8-11-2019 verwacht. Ondanks dit slotwoord van OvRAN, is er een redelijke kans dat de HR verenigingsdwang gerechtvaardigt acht bij publiekrechtelijke organisaties. In dat geval licht de weg naar EHRM in Straatsburg open. Het lijkt uitgesloten dat EHRM verenigingsdwang verboden in art. 11 EVRM c.8 art. 20 UVRM zou toelaten als de overgrote meerderheid van de actieve NBA-leden helemaal geen accountant is, laat staan openbaar accountant.
• Inzake de tuchtklacht tegen de 3 bestuursleden NBA uit de BigFour zijn de feiten bij CBB niet weersproken. Hun verdediging is er op gericht het handelen van accountants als bestuursleden buiten het tuchtrecht te laten vallen. Dat zou een onbegrijpelijk gat in het tuchtrecht slaan!
• Het voorgenomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door Big­Four kantoren is uitgesteld totdat deze aanbevelingen van de Britse pendant van ACM, CMA, zijn omgezet in wetgeving. Samengevat behelzen die aanbevelingen,een operationale splitsing van de BigFour in Audit only naast joint audit.

Symposium Toekomst Accountancy 17-12-2019

Naast bovengenoemde thema's is dit jaar als prak­tisch thema gekozen voor de laatste ont­wik­kelingen op de on line boek­houd markt.

Nieuwkomers op de markt, gaan uiteenzetten waar­om hun applicaties een einde maken aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: ofwel alle bonnetjes, facturen etc naar je ac­coun­tant mailen, faxen, brengen ofwel zelf een echt boekhoudpakket aanschaffen. Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen.

Dit Symposium vindt plaats op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht met 4 PE punten en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank.

U kunt zich hier inschrijven.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA's en AA's is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn