[http://www.wakkereaccountant.nl/verbod_verenigingsdwang.htm]
[http://www.wakkereaccountant.nl/CASE-OF-LE-COMPTE-VAN-LEUVEN-AND-DE-MEYERE-v.-BELGIUM.pdf]
[http://www.wakkereaccountant.nl/Straatsburg.html]
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29658-4.html]
[http://www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
PERSBERICHT 29-08-2011
PERSBERICHT 29-08-2011:  Klacht Straatsburg EHRM ingediend; wijzigt dit CDA/VVD kabinet haar beleid?

Klacht Straatsburg EHRM ingediend:  Leden van de alternatieve accountantsorganisatie OvRAN hebben inmiddels een klacht ingediend bij het EHRM in Straatsburg. Advocatenkantoor Böhler vertegenwoordigt de klagers. Hoofdonderwerp is de vraag of verenigingsdwang verboden in art. 11 EVRM is toegelaten bij publiekrechtelijke instellingen zoals Nivra/NOvAA. CBB stelt van wel. De klacht stelt op grond van een reeks EU-jurisprudentie en de Raad van State van niet. Het  oudste EHRM-arrest in deze materie Le Compte stelt zelfs expliciet dat de raison d’être van art. 11 EVRM bedoelde  "to protect everyone's freedom against the compulsory regimentation of the professions by means of closed and exclusive organizations” Zie details op www.wakkereaccountant.nl/Straatsburg.html.

Wijzigt dit CDA/VVD kabinet haar beleid? Binnenkort zal CBB zich opnieuw moeten uitspreken over accountantswetgeving met name de wet toezicht accountants(WTA). OvRAN vraagt toelating van haar leden tot de wettelijke controle. Het Ministerie van Financien staat dit niet toe.  Een eerder CDA/VVD  kabinet stelde bij de totstandkoming van de WTA expliciet:  "Principieel wenst het kabinet geen ongeclausuleerde wettelijke monopolies voor groepen van beroepsbeoefenaren, zeker niet daar waar op grond van een wettelijke norm anderen buiten die groep ook aan de gestelde norm voldoen. (Antwoord Minister op Advies Raad van State)"  De hamvraag wordt of CBB kan afwijken van deze expliciete wetsbedoeling. Ook het huidige kabinet wordt bij het wetsvoorstel NBA geconfronteerd met diezelfde vraag. Moet het middeleeuwse gildestelsel dat dit kabinet zelfs in Griekenland wil afschaffen, in Nederland gehandhaafd blijven?  Zie details op  www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html.


Bestuur OvRAN
www.ovran.nl
Nadere inlichtingen bij
tel:   0411-641699
mail: bestuur@ovran.nl
Home