Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Overzicht OvRAN Actualiteiten
18-3-2024: Wijzigingswet Accountancy. Een totaal vernieuwd parlement, nu nog een vernieuwde vakminister die weet waar hij over praat. Dit schrijven aan de interim Minister verzoekt om passen op de plaats. Want dit Overzicht politieke ontwikkelingen suggereert niet zonder reden dat een onzichtbare hand het Ministerie van Financien aanstuurt ten faveure van de BigFour. Want waarom de BigFour hun oude stemoverwicht in het bestuur terug laten winnen door de ledengroepen simpelweg af te schaffen zonder het nieuwe parlement te informeren over de gevolgen. En waarom deze ACM klacht over concurrentievervalsing door de BigFour over het hoofd zien?
Verslag Ledenvergaderingen 2023 Alle agendavoorstellen aangenomen! 18-9-2023; Het Wetsvoorstel Toekomst Accountancy wordt door een volgend kabinet behandeld want kwam zelfs niet voor op enigerlei lijst controversieel te verklaren. Indien het huidige kabinet dat nog voor het verkiezingsreces vrijdag 27 oktober zou willen doen, dan zou de commissie FinanciŽn hooguit nog de behandeling kunnen starten door verslag uit te brengen (i.e. schriftelijke vragen te stellen ter voorbereiding op de plenaire behandeling). Vervolgens zal de beantwoording moeten worden afgewacht, alvorens het wetsvoorstel verder kan worden behandeld. Daarmee is een plenaire behandeling voorafgaand aan het verkiezingsreces hoogst onwaarschijnlijk, lees onmogelijk! 31-7-2023: Wetsvoorstel Toekomst Accountancy. Met dit schrijven aan de Commissie FinanciŽn van de 2e Kamer verzoekt OvRAN het Wetsvoorstel Toekomst Accountancy controversieel te verklaren! Aanleiding is verbazing over dit schrijven van NBA/Eumedion/VEB aan de 2e Kamer om het wetsvoorstel Wet Toekomst Accountancysector niet controversieel te verklaren. Met o.a. het argument dat het maatschappelijk draagvlak voor dit wetsvoorstel stevig zou zijn. Het wordt tijd dat het brede publiek zich realiseert dat het Ministerie van FinanciŽn dovemansoren heeft, de kern van het probleem niet begrijpt en zich laat meeslepen door de belangen achter de NBA, feitelijk een spreekbuis en lobbyist voor de Big Four.
Nieuwsbrief 49: Over oude gezegden en wat accountants daar van kunnen leren!
24-06-2023: Teveel aan regelgeving is dodelijk voor het vertrouwen in het beroep. Helaas denken de regelnichten in de EU, Tweede Kamer, Minfin en NBA nog steeds het verloren vertrouwen te kunnen terugwinnen met meer regelgeving en toezicht. Heeft dan niemand oog voor de gevolgen? Accountantstarieven lopen op, een concurrentievervalsend BigFour oligopolie heeft een doorslaggevende invloed op regelgeving in hun belang. Steeds minder accountants willen nog wettelij≠ke controle doen, diverse beursgenoteerde fondsen kunnen geen accountant meer vinden, steeds meer bedrijven worden controleplichtig, etc. Wanneer keert het schip de wal?
Verslag Ledenvergaderingen 2022

Alle agendavoorstellen aangenomen! Donderdag 8 september 2022
Nieuwsbrief 48: Over bestuurscultuur en vertrouwen, macht en misbruik van macht en onafhankelijke rechtspraak.
30-08-2022: Alle opiniepeilingen constateren een afnemend vertrouwen in de overheid. En niet zonder reden. Bij de NBA worden leugens aangetoond. De HR en CBB schenden fundamentele rechtsregels. De ACM ziet concurrentievervalsing door de vingers via een ongefundeerde opinie dat de BigFour niet in staat zouden zijn de NBA regelgeving te beinvloeden. Hoe lang nog laten meer dan 20.000 NBA leden zich ringeloren door NBA-regelgeving waar de Big Four zich zelf van vrijstelt?
Nieuwsbrief 47: Bestuurscultuur, leugens en bedrog!
19-03-2022:Een treffend beeld hoe bij de NBA bestuurscultuur en leugens samengaan. De rode draad is inderdaad de te grote invloed vanuit de BigFour op de NBA, een organisatie voor individuele leden die niet als behartiger van kantoorbelangen hoort te acteren.
Verslag Ledenvergaderingen 2018-2019
15-11-2021: Alle agendavoorstellen aangenomen!
Nieuwsbrief 46: 125 jaar accountantsberoep
24-12-2020: Een treurig verhaal. Deze 25 fragmenten geven goed weer hoe en waarom accountants in Nederland niet langer gezien worden als 'vertrouwensman' van het maatschappelijk verkeer,
Nieuwsbrief 45: NBA/BigFour op doodlopende wegen
2-12-2019: Zijn NBA-leden zelfkwellers? Zakelijke afwegingen leiden tot de conclusie het NBA-lidmaatschap snel in te ruilen voor het OvRAN-lidmaatschap.
Nieuwsbrief 44: Vertrouwen herwinnen!
15-11-2019: Daarvoor zijn serieuze structurele wijzigingen nodig. Die moeten verhinderen dat commerciŽle belangen een rol spelen bij wettelijke controles.
Nieuwsbrief 43: De wal keert het schip!
23-10-2019: Alle toezicht naar AFM. Door de focus op regelgeving, checklists, complete dossiers en toezicht, ontsnappen belangrijker zaken licht aan de aandacht. Zeker als comerciŽle belangen een rol spelen. Schaf de wettelijke controle toch af!
Verslag Ledenvergaderingen 2018
06-05-2019: Alle agendavoorstellen aangenomen!
OOB Kantoren: Kop van Jut, onhoudbare posities?
01-12-2018: Hele emmers nieuwe regelgeving losgelaten! Helpt dat? Het is maar goed dat weinig Accountants in Business (AIB'ers) de volgende 10 verordeningen kennen: 1. Verordening op de Kwaliteits≠beoordelingen, 2. NVKS + 3. Toelichting, 4. Standaard 4410 + 5. bijbehorende Handreiking 1136, 6. NV COS, 7. ViO + 8. Toelichting ViO, 9. VAO + 10. NOCLAR verplicht ieder NBS-lid na 1-1-2019 op te treden als, citaat: "engelbewaarders van cliŽnten en werkgever".
De teerling is geworpen
25-10-2018: Een 'Commissie Toekomst Accountancysector' gaat in ieder geval het "audit only model" onderzoeken naast een intermediair-model(een derde wijst accountants aan) en controle van publieke instellingen van overheidswege. !
De wortel en de stok!
13-09-2018: Volgens dit rapport uit 2005 van een adviescommissie pluriformiteit bestond in het jaar 2000 al overeenstemming over een "Kamerstructuur". De veruit grootste ledengroep AIB bepleitte oorspronkelijk tot 2006 eveneens een kamerstructuur waar ledengroepen het volledig voor het zeggen hebben.
Democratie is een teer kasplantje!
15-03-2018: Lege woorden als een NBA-voorzitter roept:"Ook over de organisatie van onze eigen NBA moeten we knopen doorhakken. Ik denk dat een federatief model, zoals eerder geopperd, kan werken; zeker als we de accountants bij middelgrote en kleinere kantoren zichtbaarder willen maken."
Symposium 2017: L'histoire se rťpŤte, of toch niet?
16-01-2018:
Historische gebeurtenissen, toetsingskaders en verzet
22-11-2018:
Spagaat, cultuur, balans en opstand binnen NBA
29-10-2017:
De juiste balans tussen materialiteit en checklists?
08-10-2017:
Verslag Ledenvergaderingen 2017
05-07-2017:
Persbericht OvRAN 5-6-2017
05-06-2017:
Verzet tegen de NBA neemt toe
05-06-2017:
Verslag Symposium 14-12-2016
19-12-2016:
Bepalen rechters of ledenvergaderingen de toekomst NBA + vertrouwen+ geld op 14-12-2016: inschrijven hier.
21-11-2016:
Droom wordt werkelijkheid
05-11-2016:
Interessante gezichtspunten over "de eed", "geld", "pluriformiteit" en "concurrentie
06-10-2016:
Nieuwsbrief: Symposium 14-12-2016 17.00 uur Utrecht: Essenties of zot en dwaas?
06-10-2016:
Verslag Ledenvergaderingen 2016
09-07-2016:
OvRAN Persbericht 6-4-2016
06-04-2016:
Inderdaad, botsende meningen op Symposium Toekomst Accountancy 2-12-2015
09-12-2015:
2015 Botsende meningen verwacht op Symposium Toekomst Accountancy op woensdag 2-12-2015
09-12-2015:
Symposium Toekomst Accountancy op 2-12-2015: Du choc des opinions jaillit la vťritť!
18-10-2015:
Symposium Toekomst Accountancy op 2-12-2015: Over regelgeving die goed functioneren bemoeilijkt
27-09-2015:
Verslag Ledenvergaderingen 2015
29-06-2015:
Klacht Straatsburg niet-ontvankelijk!
30-05-2015:
Finale klacht Straatsburg eindelijk ingediend
08-03-2015:
Hoe worden accountants toekomstproof?
25-11-2014:
Is het beroep toekomstproof?
10-11-2014:
Accountants Toekomstproof?
25-11-2014:
Notulen ledenvergadering 2014
15-08-2014:
Verslag Symposium Verklaring van de Toekomst op 3-12-2013 Toekomst Accountancy
03-12-2013
Nieuwe aanbieding reductieprogramma. Waarom moet het verklaringenstelsel op de schop?
15-11-2013
Nieuwsbrief 2 november 2013
2-11-2013
OvRAN lanceert reductieprogramma leden en neemt het verklaringenstelsel op de schop
03-11-2013:
Notulen ledenvergadering 2012
01-07-2013:
Nieuwsbrief 17: Titeloffensief NBA betekent verboden verenigingsdwang
25-04-2013:
Nieuwsbrief 16: OvRAN biedt alle NBA leden praktische cursus ethiek die geen geld kost maar geld oplevert
15-03-2013
Nieuwsbrief MA-Kamer: Regionale bijeenkomst op maandag 11 maart 2013
28-01-2013:
Nieuwsbrief 15: Verslag Symposium Toekomst Accountancy, Utrecht 12-11-2012
14-11-2012:
Nieuwsbrief 14: Stem mee over de Toekomst van het Accountantsberoep in Utrecht op12 november 2012
12-10-2012
Nieuwsbrief 13: Uitnodiging Symposium 'Toekomst Accountantsberoep', Utrecht 12 november 2012
19-09-2012
Verslag Ledenvergaderingen 2012
19-09-2012
Nieuwsbrief 12: Over de toekomst van het accountantsberoep(uitnodiging voor 3 blogs + symposium)
02-04-2012
Verslag Ledenvergaderingen 2011
21-09-2011
Persbericht 29-08-2011
29-08-2011
Nieuwsbrief 11: Stagnatie accountancy regelgeving, ledenservice OvRAN groeit, waarom lid?
25-08-2011:
Verslag Ledenvergadering 2010
02-09-2010
Nieuwsbrief 9: Slechts 8 tekstwijzigingen garanderen een federatief, democratisch NBA zonder verenigingsdwang"
25-08-2010:
Nieuwsbrief 8: Naam en alle titels van OvRAN staan nu onaantastbaar juridisch vast
11-06-2010:
Persbericht 19-04-10
19-04-2010:
Nieuwsbrief 7: Vonnis in bodem inzake merkrechten OvRAN
05-03-2010:
Nieuwsbrief 6: Uitbreiding van het service-pakket aan de leden
26-02-2010
Nieuwsbrief 5: Een federatief fusie- en organisatiemodel in de accountancywereld
30-11-2009:
Persbericht 30-11-09
30-11-2009:
Verslag Ledenvergadering 2009
28-08-2009:
Nieuwsbrief 2 MA-Kamer
14-6-2009:
Persbericht Introductie IM-Kamer
29-06-2009:
IM-Kamer Nieuwsbrief 1 voor Interim-Managers
28-06-2009:
Persbericht Fin Rapportage
10-12-2008:
Nieuwsbrief OvRAN 4
10-12-2008:
Nieuwsbrief MA-Kamer OvRAN
10-11-2008:
Persbericht 28-10-08
28-10-2008:
Nieuwsbrief 3
28-10-2008:
Nieuwsbrief 2 OvRAN
01-10-2008:
Nieuwsbrief 1 OvRAN
16-09-2008:
Persbericht 16-09-08
16-09-2008: Het koffertje van de Accountant-Adviseur.
Nieuwsbrief_1
16-09-2008:
Persbericht Sommatie Nivra NOvAA
01-09-2008:
Persbericht_22_08_08
22-08-2008: